Zapraszamy na trzecią edycję studiów podyplomowych "ROZGRANICZANIE I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH"- których uruchomienie planowane jest w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Śląskiej. Głównym ich celem jest przygotowanie specjalistów posiadających rozległą wiedzę teoretyczną i wysokie kwalifikacje w następujących zakresach: prawo geodezyjne i kartograficzne, kataster i ewidencja gruntów i budynków, w szczególności prace związane z modernizacją ewidencji, Infrastruktura Informacji Przestrzennej, podstawy negocjacji, geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, procedury technologiczne i dokumentacyjne w pracach geodezyjnych, historyczne aspekty katastru, procesy scalenia i wymiany gruntów, gospodarka nieruchomościami, rozgraniczanie i podziały nieruchomości, w tym wykonywane w trybie administracyjnym lub sądowym, wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych oraz prace związane z ustalaniem granic w trybie przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków, podziały nieruchomości na terenach rolnych i leśnych, przygotowanie dokumentacji do celów prawnych, w szczególności sporządzanie map do celów prawnych, badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie dokumentacji związanych z wykupem lub wywłaszczeniem nieruchomości, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych.

Program studiów został pozytywnie zaopiniowany przez Głównego Geodetę Kraju w roku 2016.

Gwarantowana wykwalifikowana kadra dydaktyczna, w skład której wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Śląskiej oraz specjaliści spoza Uczelni, m.in. pracownicy Śląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz starostw powiatowych, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, uprawnieni geodeci prowadzący od wielu lat na studiach stacjonarnych zajęcia z przedmiotów dotyczących tematyki studiów podyplomowych.

Kryteria przyjęcia:

  • Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera,
  • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe winni zarejestrować się w systemie elektronicznej rejestracji SOREK,
  • po zakwalifikowaniu do przyjęcia powinni złożyć następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy wydrukowany w systemie SOREK, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Szczegółowe informacje będą dostępne w najbliższym czasie na stronie: https://rekrutacja.polsl.pl/.

Wstępnie informacje zawiera strona: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/pgig-spd-2/

Informacji na temat studiów oraz procesu rekrutacji udziela również:

  • mgr Magdalena Bujara, kierownik Dziekanatu, tel. 32 237 23 04,
  • mgr inż. Małgorzata Wrzesień, Sekretariat Katedry Eksploatacji Złóż, tel. 32 237 11 91

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem Polityka Prywatności