Zapraszamy na szkolenie online w terminie 17 października br. na platformie Meeting

Data publikacji: 27.09.2022 | Data wydarzenia: 17.10.2022

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Katowicach zaprasza na szkolenie online na Platformie Zoom Meeting z tematyki:

 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.
 • Użytek Bp po zmianach przepisów Ustawy PGiK,  Prawo Budowlane i Ustawy OGRiL
 • Użytki Bp, B, Bi, Ba, Br w opracowaniach geodezyjnych, w tym inwentaryzacji powykonawczej.
 • Linia brzegu w pracach geodezyjnych, ustalenie linii brzegu, pomiar sytuacyjny linii brzegu.

Warsztaty szkoleniowe poprowadzi : Ludmiła Pietrzak – Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, Geodeta, Przedsiębiorca, Planista, Rzeczoznawca majątkowy, Klasyfikator gruntów. Posiada uprawnienia zawodowe 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Koszt: 280.00 zł
230.00 zł (członek SGP opłacający składki)
Termin: 17 października 2022 r. w godzinach 9.00-15.30  
Płatność: nr  konta 19 1140 0026 0000 3522 2900 1022 z dopiskiem „SZKOLENIE
 17.10.2022” oraz nazwisko i imię uczestnika”, faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu
Miejsce: On-line, Platforma ZOOM MEETING
Zgłoszenia: do 15 października 2022 r. na adres sgp.katowice.szkolenia@onet.pl, tel. kont. 728385825

PROGRAM SZKOLENIA:

Tematy szczegółowe:
Część I
 1. Zmiana przepisów w Ustawie o Ochronie gruntów Rolnych i Leśnych  w roku 2020 i 2022 i wpływ tych zapisów na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej
 2. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej w zmieniających się ustawach (1971, 1982, 1995) i ich wpływ na art. 28 oraz legalizacje budowlane
 3. Wyłączenie gruntów z produkcji a MPZP – miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
 4. Wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne w MPZP
 5. Zabudowa zagrodowa, gospodarstwo rolne, działalność rolnicza  – nowe przepisy w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych po 1.01.2022
 6. Użytki w Rozporządzeniu „standardy” i Rozporządzeniu egib – ogólne reguły i rodzaje użytków od 31 lipca 2021
 7. Użytek B, Ba, Bi w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po 31.07.2021.
 8. Inwentaryzacja powykonawcza gdy obiekty przekraczają zamierzenie budowlane – jaką dokumentację sporządzić – jak ją ujawnić – jakie działania podjąć.
 9. Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna a faktyczny zasięg wyłączenia gruntu z produkcji w stosunku do wyłączenia w decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji
 10. Klasyfikacja gruntów z urzędu i na wniosek – kiedy klasyfikacja z urzędu – konsekwencje zapisów §4 dla gruntów bez klasy w dokumentacji geodezyjnej
 11. Geodeta – nie klasyfikator – przyniósł do Zasobu zmierzony użytek. Użytek nie posiada klasy a powinien – czy Starosta może odmówić przyjęcia operatu?
 12. Klasyfikacja gruntów leśnych państwowych i prywatnych w aspekcie m.in. zmian PGiK.
 13. Klasyfikacja a deweloperzy. Kiedy można zmienić (głównie obniżyć) klasę gruntu? Jak ją skontrolować? Jak starosta może zakwestionować obniżenie klasy
 14. Dla jakich gruntów decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji. Jakie grunty podlegają ochronie.
 15. Różnice w zapisach Ustawy OGRiL i Rozporządzenia egib w zakresie użytków rolnych i leśnych
 16. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Dla jakich gruntów decyzja zezwalająca na wyłączenie? Jakie grunty podlegają ochronie? Możliwości administracyjne identyfikacji gruntów podlegających wyłączeniu z produkcji.
 17. Decyzja zezwalająca na wyłączenie i jej znaczenie w procesie inwestycyjnym a faktyczne wyłączenie.
 18. Odwrócenie wyłączenia w przypadku zaniechania procesu inwestycyjnego.
 19. Grunt wyłączony z produkcji kupuje rolnik i chce włączyć do prowadzonego gospodarstwa rolnego – procedura postępowania
 20. Wyłączenie gruntów z produkcji w kontekście 0,05 ha – kilka budynków na jednej działce budowlanej – jak liczyć te 0,05ha
 21. Działalność inna niż rolnicza na konturze Br. Dokumentacja. Zasięgi użytku. Nowe przepisy od 2022
 22. Użytek Bp w egib. Użytek Bp, B, Ba, Bi  w kontekście aktualizacji egib i w podatkach po zmianie przepisów Ustawy Prawo Budowlane,  PGiK oraz po wejściu w życie Rozporządzenia egib w 2021
 23. Zamierzenie budowlane a użytek Bp, B, Ba, Bi,
 24. Zasięg użytku Bp w kontekście tyczenia geodezyjnego bądź rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Zasięg użytku Bp w opracowaniu geodezyjnym – jak utworzyć poprawnie użytek Bp.
 25. WZiZT a ochrona gruntów rolnych i leśnych. Możliwości wydania WZiZT w kontekście wyłączenia grunów z produkcji
 26. Kiedy tereny mieszkaniowe B a kiedy grunty rolne zabudowane Br? Kiedy wolno przywrócić Br? Klasyfikator, czy geodeta? Pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie budowy i wpływ tej dokumentacji na rodzaj użytku.
 27. Użytek Br w kontekście art. 95.7 Ustawy GN.
 28. Dotychczasowe i nowe  (31.07.2021) definicje użytku B, Ba, Bi – problemy po stronie wykonawcy i organu prowadzącego egib
 29. Wyłączenie gruntów z produkcji dla inwestycji liniowych
 30. Użytek Tp i jego ujawnianie w EGiB. Wyłączenie gruntów rolnych w spec-ustawach. Wyłączenie gruntów z produkcji a budowa dróg. Wyłączenie gruntów z produkcji a użytek Tp.
 31. Utwardzenia terenów poza działkami budowlanymi oraz poza gospodarstwami rolnymi w kontekście wyłączenia gruntów z produkcji
 32. Wyłączenie gruntów z produkcji dla terenów leśnych. Kiedy las – Ls, kiedy grunty zadrzewione i zakrzewione Lz a kiedy te grunty na użytkach rolnych Lzr?
 33. Użytek Ls w egib. Kiedy Ls? Błędne wpisy w egib odnośnie użytku Ls i konsekwencje z tym związane. Co z tym zrobić?
 34. Użytki Ls i Lz – kiedy i który – możliwości zmiany gruntów leśnych na inne użytki. Wyłączanie gruntów z produkcji leśnej. Las jest w egib, ale na gruncie nie istnieje. Co z tym zrobić?
 35. Ls w kontekście wyłączenia gruntów z produkcji. Kiedy las jest lasem dla UOGRiL
 36. Użytek Ls w EGiB i stan faktyczny na gruncie. Zabudowania na Ls. Jak odlesić las?
 37. Użytki kopalne a wyłączenie gruntów z produkcji.
 38. Legalizacja samowoli budowlanej w kontekście wyłączenia gruntów z produkcji
 39. Fotowoltaika i agrofotowoltaika a wyłączenie gruntów z produkcji.
 40. Fotowoltaika na Br, B, Bi, Ba a użytki i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Jakie kiedy użytki.

Część II

 1. Woda płynąca – linia brzegu w kontekście opracowania podziału nieruchomości bądź mapy do celów projektowych (MDCP) – Stosowanie Prawa Wodnego i §46 Rozporządzenia  egib.
 2. Podziały gruntów pod wodami, liniami kolejowymi i drogami. Zapisy §7 Rozporządzenia egib w kontekście Wp
 3. Linia brzegu na granicy powiatów
 4. Ustalenie linii brzegu czy pomiar sytuacyjny linii brzegu w pracach scaleniowych, modernizacyjnych i jednostkowych opracowaniach geodezyjnych
 5. Identyfikacja linii brzegu w kontekście art. 220 PW
 6. Kto ma interes faktyczny lub prawny dla ustalenia linii brzegu
 7. Jak interpretować zapis § 41. 1 Rozporządzenia „standardy” –   „przebieg wszystkich granic tej działki został ustalony w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy”, w kontekście pomiaru sytuacyjnego linii brzegu
 8. Zawartość dokumentacji wykonywanej w trybie art. 220 Ustawy Prawo Wodne i §46 Rozporządzenia egib
 9. Jaką dokumentację powinien sporządzić geodeta dokonując pomiaru sytuacyjnego linii brzegu w trybie § 46 Rozporządzenia w sprawie egib?
 10. Mikropodziały w pracach związanych z linią brzegu – kiedy je stosować
 11. Stosowanie metod fotogrametrycznych, w tym dronów, w pracach związanych z linią brzegu.
 12. Stosowanie NMT w pracach związanych z ustaleniem linii brzegu i pomiarem sytuacyjnym linii brzegu
 13. Jakie SPD i ISD należy nadać tak „ustalonym” i pomierzonym punktom granicznym?
 14. Czy § 41. 1 rozporządzenia w sprawie „standardów” ma zastosowanie przy obliczaniu powierzchni nowych działek (jeszcze nie ujawnionych w egib)?
 15. Czy taka dokumentacja sporządzona dla jednego z odcinków granicy działki może stanowić postawą do obliczenia jej pola powierzchni?
 16. Czy dokumentacja sporządzona w trybie pomiaru sytuacyjnego linii brzegu w trybie § 46 Rozporządzenia w sprawie egib może stanowić dla Starosty podstawę do ujawnienia nowych działek oraz ich powierzchni w operacie ewidencyjnym? Czy Starosta może odmówić – podstawa prawna odmowy
 17. Jaki użytek w pomiarach sytuacyjnych linii brzegu i ustaleniu linii brzegu
 18. Klasyfikacja gruntów w pracach związanych z pomiarem sytuacyjnym linii brzegu i ustaleniem linii brzegu
 19. Czy i jak można zasiedzieć linię brzegu
 20. Reprezentacja Wód Polskich w egib. Ujawnianie linii brzegu w egib.
 21. Charakter prawny ustalenia linii brzegu.

Pytania lub prośby o dodatkowy zakres szkolenia prosimy przysłać nie później niż do 13.10.2022

KARTA UCZESTNICTWA (do pobrania:) DOC, PDF
Zaproszenie i program szkolenia (do pobrania:) PDF