Zaproszenie na szkolenie on-line na temat: Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie „standardów” i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków.

Data publikacji: 07.09.2021 | Data wydarzenia: 27.09.2021

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich  wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział w Katowicach zapraszają na szkolenie online na Platformie Zoom Meeting na temat: Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie „standardów” i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków.

Warsztaty szkoleniowe poprowadzi :

LUDMIŁA PIETRZAK – Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, Geodeta, Przedsiębiorca, Planista, Rzeczoznawca majątkowy, Klasyfikator gruntów. Posiada uprawnienia zawodowe 1, 2, 3, 5, 6, 7

Koszt: 250.00 zł
200.00 zł (członek SGP opłacający składki)
Termin: 27 września 2021 r. w godzinach 9.00-15.00
Płatność: na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia i przesłanej na adres mailowy wskazany w formularzu  zgłoszeniowym, nr konta 19 1140 0026 0000 3522 2900 1022 z dopiskiem „SZKOLENIE 27.09.2021” oraz nazwisko i imię  uczestnika
Miejsce: On-line, Platforma ZOOM MEETING
Zgłoszenia: do 25 września 2021 r. na adres sgp.katowice.szkolenia@onet.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Definicja budynku w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego i konsekwencje w pracach geodezyjnych oraz w rejestrze egib. Kontur budynku w opracowaniach geodezyjnych. Kontur budynku a art. 57.1.5. Ustawy Prawo Budowlane.
 • Co zrobić z budynkami projektowanymi i w budowie, które są ujawnione w bazie danych egib
 • Zmiana funkcji budynku w egib
 • Kiedy budynek jest istniejący – czy inwentaryzacja przyjęta do PZGiK powoduje, że budynek ma zakończoną budowę i powinien pojawić się w egib, czy ciągle jest w BDOT500 jako budynek w budowie
 • Konsekwencje zapisu §15.1Rozporządzenia egib-nie wykazywanie budynków w budowie.
 • Stosowanie zapisu §7.7 Rozporządzenia egib przez wykonawcę prac geodezyjnych i starostę – połączenie działek ewidencyjnych lub podział nieruchomości.
 • Czy można połączyć podzielone decyzją administracyjną działki – kiedy wolno
 • Zmiany w użytkach gruntowych – załącznik nr 1 do Rozporządzenia egib
 • Użytki i klasoużytki w egib – wzajemne relacje OFU-OZU-OZK
 • Zasięg użytku Bp, B, Ba, Bi w opracowaniach geodezyjnych.
 • Zasięg użytku Bp: geodeta, projektant, starosta, a u starosty wydział geodezji, wydział ds. ochrony gruntów, wydział architektoniczno-budowlany – wzajemne relacje i zawartość dokumentacji
 • Ujawnianie użytku B, Ba, Bi przez starostę w kontekście wyłączenia gruntów z produkcji. Jakie czynności powinien wykonać starosta, jeżeli zasięg wyłączenia gruntów z produkcji jest większy niż ten zasięg na projekcie zagospodarowania działki lub terenu.
 • Użytek niesklasyfikowany w operacie technicznym – a powinien być klasyfikowany – i co z tym zrobić.
 • Punkt graniczny, jego atrybuty i reprezentacja w opracowaniach geodezyjnych oraz na mapie ewidencyjnej
 • Adres podmiotu ewidencyjnego – osoby fizycznej – w egib i jego wpływ na czynności geodezyjne i administracyjne
 • Ujawnianie lokali w egib. Pomieszczenia przynależne do lokalu.
 • Aktualizacja egib, podstawy prawne w decyzjach, konsekwencje braku w przepisach definicji aktualizacji
 • Czy można wycofać zaktualizowane dane egib czynnością materialno-techniczną?
 • Mapa ewidencyjna, jej zawartość, wizualizacja i powiązanie z Rozporządzeniem BDOT
 • Numeracja działek do arkuszy ewidencyjnych w ramach obrębu – i co dalej.?
 • Zasady postępowania starosty przy projektach modernizacji egib.
 • Modernizacja według starych przepisów czy nowych – w zależności od daty podpisania umowy o zamówienie publiczne
 • Projektowane działki ewidencyjne i punkty graniczne w zasobie i ich ujawnianie w rejestrze egib.
 • Precyzje zapisu działek ewidencyjnych, m.in. w kontekście potrąceń. (33% – stosowanie potrąceń w podziałach nieruchomości
 • Nowe zasady ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych. Co oznacza w §31 Rozp. egib zapis dotyczący warunków przystąpienia do ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: „Jeżeli brak jest dokumentacji lub materiałów, o których mowa w § 30, albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy”
 • Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w procedurach modernizacji – terenowo, fotogrametrycznie, kartometrycznie?
 • Czy wolno dokonywać ustaleń pgde metodami fotogrametrycznymi lub kartometrycznie na ortofotomapie?
 • Zawiadamianie stron w ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych
 • Zasady ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych. Protokół graniczny i szkic graniczny i ich zawartość
 • Stabilizacja znaków granicznych w procedurze ustalenia pgde. Kiedy wolno stabilizować. Czy strony muszą być obecne przy stabilizacji, jakie dokumenty sporządzać ze stabilizacji.
 • Zawartość WZDE – wykazu zmian danych ewidencyjnych w pracach geodezyjnych. Kto sporządza, kto podpisuje. Co zawiera. Zmiany dla budynków.
 • Zawiadamianie podmiotów o dokonanych zmianach w egib. Sposób zawiadamiania. Zawiadomienie jako dokument elektroniczny. Kilka słów o nowej ustawie o doręczeniach (od 5 października 2021) i jej wpływ na doręczenia związanego z egib
 • Wydawanie wyrysów i wypisów z egib. Postać elektroniczna -postać papierowa. Wykazy.
 • Schematy aplikacyjne GML wymiany danych ewidencyjnych. Co może starosta, co wykonawca. Kontrola poprawności schematów aplikacyjnych.
 • BPP i ZRD – przepisy dotychczasowe – przepisy nowe – przejścia do właściwych atrybutów BPP-ISD, ZRD-SPD
 • Woda płynąca – linia brzegu w kontekście opracowania podziału nieruchomości bądź mapy do celów projektowych (MDCP) – Stosowanie Prawa Wodnego i §82a egib. Linia brzegu obecnie i po 31.12.2022 – i co dalej?
 • Przepisy przejściowe związane z ewidencją gruntów i budynków. Co po staremu co po nowemu.
 • Zmienione zasady modyfikacji punktów granicznych zgodnie z Rozporządzeniem „standardy” od 31 lipca 2021. Nowe zasady stosowania §40 Rozporządzenia „standardy”.
 • Interpretacje prawne Głównego Geodety Kraju i innych organów do nowych przepisów

Pytania do zakresu szkolenia prosimy przysłać nie później niż do 20.09.2021 na adres: sgp.katowice.szkolenia@onet.pl

FORMULARZ UCZESTNICTWA do pobrania: DOC, PDF

Agenda i program szkolenia do pobrania: PDF